Summer Seminar on intelligent design 2010

0
60

Oppholdet i Seattle har vært intenst, innholdsrikt og utfordrende. Av 80 søkere var det litt over 30 deltakere som kom med. At jeg kommer fra Norge, har muligens også vært utslagsgivende for at Discovery Institute tok meg med som deltaker.

Blant deltakerne var det en varierende utdannings og alderspredning fra 20-åringer til voksne mennesker med doktorgrad.
Det fleste kom fra USA, 3 fra de britiske øyer og 1 fra Norge (meg).

Bakgrunnen for ID hos Discovery Institute

Fredag den 9. juli stod en ekskursjon til Discovery Institute på programmet med middag. Her fikk vi en liten presentasjon av bakgrunnen for at Discovery Institute kom in i ID debatten. Discovery Institute tenker langsiktig og ønsker å trene ledere for den neste generasjonen. Og de har fra begynnelsen av vært tilhengere av individuell frihet, demokrati, ytringsfrihet, teknologi og moralske prinsipp for samfunnet da de ble startet i 1990. Jeg fikk inntrykk av at Discovery Institute følte seg dratt inn i debatten om ID på 90-tallet uten at dette var intensjonen når de startet. I 1996 opprettet de senteret for vitenskap og kultur til støtte for nye stemmer i den fremvoksende ID-debatten, i tillegg til å belyse de uheldige sidevirkningene som neodarwinismen har hatt på moral og etikk.

Discovery Institute – tilhengere av individuell frihet, demokrati, ytringsfrihet …

Lørdag den 10. juli fikk vi en grunnleggende introduksjon av Stephen Meyer om hvorfor ukontrollerte tilfeldige mutasjoner og naturlover ikke er dekkende som forklaring på hvordan livet ble til. Senere gav Bruce Gordon et overblikk på ID. Mye av dette var kjent fra før, men det gikk et kurs parallelt med natural science som het social science. Dermed fikk alle en nødvendig forståelse av ID.

På søndagen gikk vi til en stor menighet som heter Mach Hill. Det meste av dagen gikk med til å bli kjent. Jeg ble med en liten gruppe til Seattle hvor vi gikk på en sjømat festival, og til den første starbook-kafeen. En del av deltakerne var opptatt av calvenisme (Guds vilje) og molanisme (fri vilje). Personlig tok jeg ingen standpunkt der, men denne teologiske debatten hadde en tendens til å blusse opp i forelesningene fordi man prøve å tilpasse sider ved ID inn i sitt teologiske ståsted.

String Theory

Den vanskeligste forelesningen fikk vi på mandags morgen av Bruce Gordon. Den tok for seg relativitetsteori og kosmologi (stringteori vs big bang). Dette favoriserte de deltakerne som hadde bakgrunn i fysikk og matematikk. Det viktigste jeg fikk ut av dette, var at kvanteteorien er vanskelig å forstå innenfor de materialistiske rammene, og at big bang-teorien passer bedre inn med de observasjonene vi har i dag en hva stringteorien gjør. (Stringteorien prøver å vri seg vekk fra at universet skal ha hatt en begynnelse.)

Det var nesten en lettelse å høre på Jay Richards gi en god forelesning på ettermiddagen om den privilegerte planeten og et forsvar for ID som en teori. Dersom du skal si at ID ikke er vitenskap, må du også utelukke big bang som en vitenskaplig teori fordi man peker på en forklaring i fortid som man ikke kan måle direkte i nåtid. Det er denne logikken evolusjonsteorien bruker, og som også er brukt i boken den privilegerte planeten. På kvelden hørte vi en forenklet utgave av Bruce Gorden sin forelesning fra Robert Spitzer.

Om ID ikke er vitenskap, da må en også utelukke big bang som en vitenskaplig teori

På tirsdag, onsdag og torsdag gikk vi gjennom ID og biologisk informasjon. Da hørte vi først en forelesning av Jonathan Wells der han pratet om noen kapitler fra boken Icons of Evolution. Senere fikk vi høre et mer imponerende foredrag av Richard Stenberg om hvorfor evolusjon av hvaler vanskelig kan ha skjedd gjennom naturlig seleksjon og mutasjoner.

For meg var det nytt at hval-evolusjon var et av de sentrale indisiene innenfor evolusjonsteorien. Stenberg viste solid integritet når han snakket. Han skal komme ut med en ny bok der han vil presentere sine siste 10 års forskning på informasjon i DNA. Vi snakker i dag om at det finnes et multinivå av informasjonskilder i tillegg til DNA-sekvensen. (Sentraldogmet om at all genetisk informasjon kommer fra DNA i cellekjernen er motbevist).

Det finnes et multinivå av informasjonskilder i tillegg til DNA

Vi fikk også høre William Demski, men her mener jeg nok at boken hans er mer imponerende en den forelesning som han holdt. Han gav utrykk for å være litt trøtt. Et viktig poeng som først gikk opp for meg der borte, var at jo mindre sannsynlighet en hendelse har for å skje, jo mer informasjon gir den gitte hendelsen. Han forklarte også filteret som han utviklet for å identifisere design. Viktig å huske på at selv om filteret slår fast design, kan også objekter som ikke kommer gjennom til slutt i filteret, være designet. Materialistiske forklaringer er henvist til å tro på svært usannsynlige hendelser. Dette er altså motargumentet til God of the gap.
Der vi blir beskyldt for å plassere Gud i forklaringen, må materialister tro på usannsynlige hendelser.

Materialister må tro på usannsynlige hendelser

Michael Behe pratet rundt ikkereduserbare strukturer på slutten av tirsdagen. Mye kjent stoff, men en meget god foreleser som har evnen til å gjøre forelesningene litt morsomme også. Han la vekt på hvordan cellen ligner en maskin, og hvorfor enkeltmutasjoner kan vise seg å være gunstige (Slår av problemet når en mutasjon ødelegger deler av gensekvensen).

Doug Axe snakket om at med den alderen jorden har i dag, kan vi bare forvente maks. 2 gunstige mutasjoner i en encellet organisme. Dette er for lite til å forklare vårt biologiske mangfold. En kvinne med navnet Ann Gauger gikk inn på detaljnivå og overbeviste oss om at de forklaringsmekanismene som neodarwenismen bruker, ikke er tilstrekkelige for å forklare livet kompleksitet slik vi kjenner det i dag. Hun kom med mange kylling og egg eksempeler.

Vært moro med ateister i salen

Da jeg hørte Paul Nelson, tenkte jeg at det hadde vært moro med et par ateister i salen. Han rettet fokuset på livets tidligste stadier. Dersom man skal få til makroendringer på liv, må det skje i den tidligste fasen, men livet må være i live fra livets begynnelse til slutt. Derfor er store endringer selv i en begynnerfase usannsynlig. Selv gunstige mutasjoner har en tendens til å bli reparert i denne fasen. Han bygget videre på Stenberg sin forelesning om multinivåer av informasjon. Et bilde på dette kan for eksempel være en datamaskin som bygges om flere ganger etter hverandre av seg selv. Paul Nelson fortalte at han skal ta en titt på sommerfugler. De gjennomgår to totale forvandlinger i løpet av livet.

Makroendringer på liv må skje i den tidligste fasen

På fredagen hadde vi en spennende forelesning om vitenskapens historie og filosofi av Jay Richards. Vi så en god film som heter The Birth of Freedom. Filmen sympatiserer veldig for Amerika, men vi har mye felles historie, så den anbefales også for nordmenn.

Social science

Parallelt med kurset i natural science gikk et kurs i social science. På lørdagen fikk vi et resume av dette kurset av John West. I korte trekk så vi hvordan darwinismen har hatt uheldige implikasjoner på samfunnet som eugenetikk og abort. Det er ingen grunn til å tro at darwinismen ikke har påvirkning på enkeltmenneskers verdisyn, dersom den blir et fundament for hvordan man skal forstå mennesker rundt seg. Her lærte vi også hvorfor neodarwinismen ikke er forenelig med kristen tro, og at kirken alltid har ment at livet har en hensikt, at livet er skapt, og at mennesket er skapt i Guds bilde.

Alt i alt et veldig bra gjennomført kurs. Det er tydelig at det legges ned en del resurser for at vi skal få mest mulig ut av oppholdet. Før jeg kom over, fikk jeg to esker med bøker som jeg kunne lese før kurset. Umulig å komme gjennom alt, men jeg har mitt eget ID-bibliotek nå med en håndfull sentrale bøker. Veldig moro å høre forfatterne forelese når man også har lest bøkene som de har skrevet. ■

Denne artikkelen ble først utgitt i Origo nr 119 (2010).

#evolusjon