Det finnes to typer evolusjon

Det finnes to helt ulike typer evolusjon: Mikroevolusjon og makroevolusjon. Men de to blir stadig vekk blandet sammen. Da oppstår det forvirring.

Vil du forstå evolusjonsdebatten, er forskjellen på mikro- og makroevolusjon noe av det viktigste du kan lære deg. I de fleste debatter opplyses det ikke hvilken av de to typene evolusjon man snakker om.

Blander begreper

Hva er forskjellen? Du finner en god beskrivelse på side 13 i Bi 2 (Gyldendal 2014):

«Mikroevolusjonen dreier seg om evolusjonen av ulike gener, mens makroevolusjonen handler om konsekvensene disse forandringene får for organismer og arter. Med mikroevolusjon mener vi altså hvordan genene i en populasjon kan endre seg over noen få generasjoner (…), mens vi med makroevolusjon mener hvordan en art kan gi opphav til en eller flere nye arter over et lengre tidsspenn».

Men kanskje blander også denne boka sammen de to begrepene allerede på side 23:

«Til tross for at evolusjonsteorien er svært godt underbygd og alle seriøse biologiske fagmiljøer støtter den, betyr ikke det at evolusjonsbiologer er helt enige om alle detaljer i teorien. Men at evolusjon skjer, er de enige om».

Den siste setninga er nemlig både rett og gal på samme tid. Det kommer alt an på om det er mikroevolusjon eller makroevolusjon man snakker om.

Makroveolusjon kan ikke bevises

Det er riktig at forskerne er enige om at mikroevolusjon skjer, som for eksempel at bakterier blir resistente (motstandsdyktige) mot antibiotika. Når det gjelder makroevolusjonen, er saken mye mer problematisk. Det påpeker boka på side 12:

«Det er viktig å understreke at evolusjonsteorien ikke kan bevises på samme måte som et matematisk bevis, men bygger på stadige observasjoner som underbygger teorien».

Spørsmålet om hvorvidt evolusjon har ført til at arter har forandret seg så mye at de har dannet nye arter – eller for den saks skyld at livet først oppstod i én enkelt celle som så har utviklet seg til alt liv vi ser på jorden – er altså mye mer vrient. Og her er ikke forskerne like enige som når de snakker om mikroevolusjon.

Blir mer og mer usannsynlig

Årsaken er opplagt: Mikroevolusjon kan observeres under mikroskopet. Makroevolusjon er en teori om ting som har skjedd for millioner av år siden. I over 100 år har det vært forsket intenst for å bevise makroevolusjon. Så langt har det ikke ført fram. Tvert om; jo mer det forskes, dess mer komplisert og «umulig» synes det at livet i det hele tatt eksisterer.

Likevel fortsetter vi å undervise teorien svært overfladisk, uten å påpeke de mangelfulle sidene ved den.