En filosof forsvarer intelligent design

An Informed Cosmos av Peter S. Williams om intelligent design.

Sommeren 2023 utga filosof Peter S. Williams boken An Informed Cosmos: Essays on Intelligent Design Theory. Boken har et forord av Stephen C. Meyer (forfatter av Return of the God Hypothesis) ved Discovery Institute. Den utforsker både hva intelligent design (ID) er, samt begrunner hvorfor ID gir god mening.

Williams er både filosof og komponist, og jobber blant annet som høyskolelektor ved NLA Høyskolen Gimlekollen i Kristiansand. Jeg intervjuet Williams i forbindelse med hans nyeste bok, og intervjuet finnes i fem deler. Dette er første del.

Hvorfor ny bok om intelligent design

Det finnes allerede mange bøker om intelligent design. Hva fikk deg til å skrive denne boken?

Jeg er filosof og har lenge vært interessert i naturvitenskap. Dette har nok noe å gjøre med at begge foreldrene mine jobbet som naturfagslærere. Som ung filosof på 1990-tallet betraktet jeg meg selv som en velinformert «teistisk evolusjonist». Men jeg var interessert i den vitenskapsfilosofiske diskusjonen om hvorvidt «intelligent design-teorien» (forkortet ID) med rette kunne kalles en «vitenskapelig» teori. Jeg konkluderte med at det var en legitim vitenskapelig teori1 (en oppfatning som i dag deles av ateistiske filosofer som Bradley Monton2 og Thomas Nagel3).

Da jeg satte meg inn i debatten om ID, ble jeg også overbevist om at ID sannsynligvis var sann, uansett om den var «vitenskapelig» eller ikke. På 2000-tallet publiserte jeg mye stoff om ID på ulike arenaer (blant annet en fagfellevurdert artikkel fra 2007 om logikken bak designslutningen i filosofitidsskriftet Philosophia Christi4) og deltok i et par offentlige debatter om IDs fortrinn.

An informed Cosmos er en del av en serie «Essays on …»-bøker. Disse inneholder utvalgte essays om ulike temaer fra min forskning de siste par tiårene, med nye innledninger av meg selv og et invitert forord. I dette bindet har jeg skrevet et nytt, omfattende essay om min personlige reise med spørsmålet om design i naturen. Vitenskapsfilosofen Stephen C. Meyer har bidratt med et forord. De andre essayene er oppdatert her og der, og noen illustrasjoner er lagt til.

Hvorfor filosofi er relevant for intelligent design

Du er filosof, og mange tenker nok mer på vitenskap enn på filosofi når de hører begrepet «intelligent design». Hvordan er filosofi relevant for temaet intelligent design?

Filosofi er det akademiske faget som tenker kritisk rundt ideene som ligger til grunn for alle andre akademiske fag. Dette inkluderer vitenskap. Da jeg var student, var jeg spesielt interessert i diskusjonen innen vitenskapsfilosofi om hvordan «vitenskap» skulle defineres. For eksempel om «metodologisk naturalisme» var en nødvendig eller fornuftig del av definisjonen av hvordan «vitenskap» skulle utøves.

Jeg ble overbevist om at «metodologisk naturalisme» var en dårlig regel fordi den tilslører søken etter sannhet om den materielle verden, og at den «åpne» vitenskapsfilosofien som intelligent design-teoretikerne forfektet, var den beste måten å tenke vitenskap på.


Analytisk filosofi er veldig opptatt av klare definisjoner og distinksjoner. Jeg mener at debatten om design i naturen ofte blir ødelagt av en dårlig forståelse av noen viktige definisjoner og distinksjoner (for eksempel distinksjoner mellom ulike elementer i det evolusjonære standardparadigmet, eller mellom å slutte fra design og å slutte fra en bestemt kilde til design).


Filosofien er også opptatt av å unngå feilaktige former for argumentasjon. Noen kritikere av intelligent design-teorien bruker feilaktige argumentasjonsformer, både når de kritiserer ID og når de forsvarer sine egne ideer. Et hovedfokus i mitt arbeid med ID er å identifisere disse feilaktige argumentene. Slik kan man bane vei for en seriøs tilnærming til bevisene for design i naturen.

Hvordan vi kan vite at noe er designet

I kapittel 1 i boken din diskuterer du hvordan vi kan vite at noe er designet. Kan du kort forklare hvordan man med rimelighet kan oppdage design?

Vi lever i en informasjonsalder. Når vi for eksempel kjøper en e-bok, får vi muligheten til å laste ned informasjon om design. Nærmere bestemt laster vi ned «kompleks spesifisert informasjon» eller «spesifisert kompleksitet». Dette er begreper som beskriver hendelser som kombinerer høy sannsynlighetskompleksitet (dvs. at de er svært usannsynlige) med identifiserende mønstre av lav deskriptiv kompleksitet.5

Den naturlige og rasjonelt begrunnede slutningen fra denne typen informasjon er at det dreier seg om «intelligent design» (det vil si ekte og ikke bare tilsynelatende design).

For å si det med Terry Rickards ord (PhD i teknisk fysikk, University of California, San Diego):

«Enhver kompleks hendelse som både har en kort beskrevet spesifikasjon og en liten sannsynlighet for å inntreffe – det vil si liten i lys av alle tilgjengelige sannsynlighetsressurser – må logisk sett tilskrives design snarere enn tilfeldigheter.»6

Vi kan ta et eksempel, som den kjente filosofen William Lane Craig bruker:

«I et pokerspill er alle kortutdelinger like usannsynlige, men hvis du oppdager at hver gang en bestemt spiller deler ut kort, får han alle fire ess, kan du være sikker på at dette ikke skyldes tilfeldigheter, men design.»7

Denne kombinasjonen av spesifisitet og tilstrekkelig kompleksitet rettferdiggjør en slutning om design, fordi vår erfaring tilsier at «skapelsen av ny [kompleks spesifisert informasjon] vanligvis forbindes med bevisst og rasjonell aktivitet.»8 Som den anerkjente matematikeren Sergiu Klainerman (Higgins Professor of Mathematics ved Princeton University og medlem av U.S. National Academy of Sciences) kommenterer, finnes det:

«Det finnes mange velbegrunnede, ikke-biologiske eksempler på hvordan spesifiserte hendelser med liten sannsynlighet fører til en overbevisende slutning om intelligent design. De samme argumentene blir bare kontroversielle når de anvendes på biologi!»9

Referanser

  1. Se Stephen C. Meyer, “The Scientific Status of Intelligent Design: The Methodological Equivalence of Naturalistic and Non-Naturalistic Origins Theories” (2005). ↩︎
  2. Se Bradley Monton, “Is Intelligent Design Science? Dissecting the Dover Decision.” ; Bradley Monton, Seeking God in Science: An Atheist Defends Intelligent Design. Toronto, Ontario: Broadview Press, 2009. ↩︎
  3. See: Thomas Nagel, Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False. Oxford: Oxford University Press, 2012; Thomas Nagel, Secular Philosophy and the Religious Temperament. Oxford: Oxford University Press, 2010. ↩︎
  4. Se Peter S. Williams, “The Design Inference from Specified Complexity Defended by Scholars Outside the Intelligent Design Movement: A Critical Review” Philosophia Christi (Vol. 9, Issue 2, 2007). ↩︎
  5. Se William A. Dembski, “Specification: The Pattern That Signifies Intelligence.” Philosophia Christi 7 (2):299-343 (2005), ; William A. Dembski and Winston Ewert, The Design Inference, 2nd edition, revised and expanded. Seattle: Discovery Institute Press, 2023. ↩︎
  6. Terry Rickard, endorsement of William A. Dembski and Winston Ewert’s The Design Inference, 2nd edition (Seattle: Discovery Institute Press, 2023). ↩︎
  7. William Lane Craig, “Fine Tuned Universe”. ↩︎
  8. Henry Quastler, The Emergence Of Biological Organization. New Haven, CT: Yale University Press, 1964, 16. ↩︎
  9. Sergiu Klainerman, endorsement of William A. Dembski and Winston Ewert’s The Design Inference, 2nd edition (Seattle: Discovery Institute Press, 2023). ↩︎