Filosof: – Intelligent design er ikke kreasjonisme

Er intelligent design kreasjonisme? Filosof Peter S. Williams har skrevet boken

Er intelligent design kreasjonisme?

Sommeren 2023 utga filosof Peter S. Williams boken An Informed Cosmos: Essays on Intelligent Design Theory. Boken har et forord av Stephen C. Meyer (forfatter av Return of the God Hypothesis) ved Discovery Institute. Den utforsker både hva intelligent design (ID) er, samt begrunner hvorfor ID gir god mening.

Williams er både filosof og komponist, og jobber blant annet som høyskolelektor ved NLA Høyskolen Gimlekollen i Kristiansand. Jeg intervjuet Williams i forbindelse med hans nyeste bok, og intervjuet finnes i fem deler. Dette er tredje del. Les første del her og andre del her.

Intelligent design er ikke kreasjonisme

I boken din skriver du at intelligent design-teorien ikke er kreasjonisme og ikke identifiserer skaperen. Hvorfor er dette poenget viktig?

Begge punktene er viktige fordi de er sanne!1 «Skapelsesvitenskapen» i «ung jord-kreasjonismen» tar utgangspunkt i en bestemt (og etter min mening usannsynlig) tolkning av visse bibelske avsnitt.2 Den tilnærmer seg deretter de empiriske dataene fra den naturlige verden med utgangspunkt i et forskningsprogram basert på denne tolkningen.

På denne måten er «skapelsesvitenskapen» et speilbilde av darwinismen. Darwinisme tilnærmer seg de empiriske dataene med en metafysisk og/eller metodologisk naturalisme. Denne metafysikken bestemmer på forhånd bestemmer visse forskningsresultater, uavhengig av bevisene.


Å fylle gapet mellom «intelligent design» og «designet av Gud» (for ikke å snakke om «designet av guden i en bestemt religiøs tradisjon») tar oss forbi «designslutningen» i ID og inn i det filosofiske området som kalles naturlig teologi.3 Det vil si at et logisk gyldig argument for teisme ut fra design kan baseres på teorien om intelligent design, men bare ved å legge til en ekstra, metafysisk forutsetning til kjerneargumentet for ID.

På samme måte som filosofer står fritt til å bygge metafysiske argumenter for teisme på den vitenskapelige teorien om Big Bang uten å frata kosmologien dens vitenskapelige status4, står de fritt til å bygge metafysiske argumenter for teisme på den vitenskapelige teorien om intelligent design uten å frata intelligent design-teorien dens vitenskapelige status.

Fra intelligent design til naturlig teologi


I grove trekk ville et slikt argument måtte ha omtrent følgende struktur:

1) Det finnes minst én pålitelig test for å utlede intelligent design.
2) Minst ett aspekt av naturen har empiriske data som består testen nevnt i premiss 1.
3) Derfor kan vi på en pålitelig måte utlede intelligent design fra minst ett aspekt av naturen.
4) Den beste forklaringen på intelligent design i naturen er teistisk.
5) Tilstedeværelsen av intelligent design i naturen støtter derfor teismen.

At premiss 4 er nødvendig for å bygge bro over det logiske gapet fra 3 til 5, motbeviser påstanden om at teorien om intelligent design er et iboende teistisk prosjekt. Bare de som mener at premiss 1, 2 og 4 til sammen er mer plausible enn dementeringen av dem, vil mene at argumentet ovenfor er holdbart.

Spørsmålet om design må angripes på det fysikeren Sir John Polkinghorne (1930 – 2021) kalte en «bottom up»-måte. Først oppdager vi design, deretter spør vi hvem som er den beste designerkandidaten i dette tilfellet.

Å underbygge et svar på dette spørsmålet krever ytterligere argumentasjon. Som ateisten Sam Harris påpeker: «Selv om vi aksepterte at universet rett og slett måtte være designet av en designer, ville det ikke bety at denne designeren er den bibelske Gud, eller at han bifaller kristendommen.»5

Mange misforstår intelligent design

Hvorfor tror du at så mange misforstår teorien om intelligent design i den forbindelse?

Dessverre er mange menneskers forståelse av intelligent design-teorien formet av feilinformerte «stråmannskarikaturer» av hva den er, hvilke data den bygger på, hvordan argumentene er bygget opp osv.

Hvordan intelligent design er relevant for kristen apologetikk

Du nevner at selv agnostikere og ateister kan være enige i teorien om intelligent design. Hvis det å være enig i ID kan føre til at man fortsatt fornekter Guds eksistens, hvorfor er ID viktig for kristne som driver med kristen apologetikk?

Jeg forfekter ikke teorien om intelligent design fordi jeg mener den er nyttig for «kristen apologetikk». Når det er sagt, mener jeg at ID er viktig for kristen apologetikk, i og med at jeg tror det kan innlemmes i et plausibelt filosofisk argument for teisme.

Grunnen til at jeg går inn for intelligent design-teorien er fordi jeg tror at den sannsynligvis er sann. Jeg tror også på ID fordi jeg tror at den er den mest plausible forklaringen på de relevante dataene og hjelper oss til å forstå kosmos på en mer fruktbar måte.


Teorien om intelligent design er forenlig med agnostisisme eller ateisme i den forstand at man kan anta at den ultimate kilden til design i naturen er en intelligens, eller et sett av intelligenser, som ikke er «Gud». Man kan tilskrive bevis på design til romvesener eller anta at kosmos faktisk er en datasimulering.6

Spørsmålet med apologetisk bitt er om slike forklaringer er bedre forklaringer enn en slags «Gud». Jeg tror ikke det. Andre står fritt til å være uenige og argumentere for sin sak. Uansett foregår denne debatten innenfor den filosofiske diskusjonen om hvilket verdensbilde som totalt sett er mest plausibelt.7


Tenk på det slik: To rettsmedisinere kan være enige om at «Jane Doe» døde av selvmord eller mord snarere enn av naturlige årsaker. Likevel kan den ene forskeren ha en fysikalistisk antropologi og den andre en eller annen form for dualisme.

«Intelligens» kan fungere som en forklaring de er enige om innenfor sin vitenskap, selv om de er filosofisk uenige om hvordan «intelligens» best kan forstås. Det samme gjelder for utledning av design innen biologi eller kosmologi.

Mer av Peter S. Williams

Dette var del 3 av intervjuet med Peter S. Williams om hans bok, An Informed Cosmos. Essays on Intelligent Design Theory. Les del 1 og del 2 for å få med deg tidligere spørsmål og svar.

Referanser

  1. Se Stephen C. Meyer, “A Scientific History And Philosophical Defence Of The Theory Of Intelligent Design” in Religion – Staat – Gesellschaft: Journal for the Study of Beliefs and Worldviews, vol. 7; Jonathan Witt, “The Origin of Intelligent Design: A Brief History of the Scientific Theory of Intelligent Design” ↩︎
  2. Se Conrad Hyers, “The Narrative Form of Genesis 1: Cosmogonic, Yes; Scientific, No.”; C. John. Collins, Science and Faith: Friends or Foes? Wheaton, IL: Crossway, 2003. ↩︎
  3. Se W. David Beck, “God’s Existence”; William Lane Craig, “Five Arguments for God”; Dallas Willard, “Language, Being, God, and the Three Stages of Theistic Evidence”; W. David Beck, Does God Exist? A History of Answers to the Question. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2021; Paul Copan and Charles Taliaferro, ed.’s. The Naturalness of Belief: New Essays on Theism’s Rationality. Lanham, Maryland: Lexington, 2019; William Lane Craig and J.P. Moreland, ed.’s. Naturalism: A Critical Analysis. London: Routledge, 2014; William Lane Craig and J.P. Moreland, ed.’s. The Blackwell Companion To Natural Theology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009; C. Stephen Evans, Natural Signs and Knowledge of God: A New Look at Theistic Arguments. Oxford University Press, 2010; Stephen C. Meyer, The Return of the God Hypothesis. New York: HarperCollins, 2021; J.P. Moreland, Consciousness and the Existence of God: A Theistic Argument. London: Routledge, 2009; J.P. Moreland and William Lane Craig, Philosophical Foundations for a Christian Worldview. Second edition. Downers Grove, IL: IVP, 2017; Colin Ruloff and Peter Horban, ed.’s. Contemporary Arguments In Natural Theology: God And Rational Belief. London: Bloomsbury, 2021; Peter S. Williams, A Universe From Someone: Essays On Natural Theology. Eugene, OR: Wipf and Stock, 2023; Peter S. Williams, A Faithful Guide to Philosophy: A Christian Introduction to the Love of Wisdom. Eugene, OR: Wipf and Stock, 2019. ↩︎
  4. Se Paul Copan and William Lane Craig, ed.’s. The Kalam Cosmological Argument, Volume 1: Philosophical Arguments for the Finitude of the Past (Bloomsbury Studies in Philosophy of Religion, 2019); Paul Copan and William Lane Craig, ed.’s. The Kalam Cosmological Argument, Volume 2: Scientific Evidence for the Beginning of the Universe. (Bloomsbury Studies in Philosophy of Religion, 2019). ↩︎
  5. Sam Harris, Letter to a Christian Nation. Vintage, 2008, 73. ↩︎
  6. Se Ben Mines, “The Simulation Hypothesis.”; Parker Settecase, “Simulation Theory Debunked.” ↩︎
  7. Se Stephen C. Meyer, The Return of the God Hypothesis. New York: HarperCollins, 2020. ↩︎