Intelligent design er sunn fornuft

Gir intelligent design mening ut fra sunn fornuft? Les intervjuet med filosof Peter S. Williams her!

Gir intelligent design mening ut fra sunn fornuft?

Dette er femte og siste del av mitt intervju med filosof Peter S. Williams i forbindelse med hans bok, An Informed Cosmos. Essays on Intelligent Design Theory.

Intelligent design er sunn fornuft

Du siterer Emory-professor Scott O. Lilienfield, som sier at «det er darwinistisk evolusjon, ikke ID, som er i strid med sunn fornuft. . .» Hvilken rolle mener du sunn fornuft spiller i vitenskapen og i livets store spørsmål? Forskere kan jo påpeke at flere vitenskapelige oppdagelser strider mot sunn fornuft, så hvorfor bruke sunn fornuft?

Det er sant at noen vitenskapelige oppdagelser strider mot «sunn fornuft», men til syvende og sist aksepterer vi disse oppdagelsene på grunnlag av «sunn fornuft».

Både rasjonell argumentasjon og empirisk undersøkelse av verden er uunngåelig forankret i en sunn fornuft, en prima facie aksept av en «riktig grunnleggende» tillit til våre kognitive og sensoriske evner. Det er bare eksistensen av et tilstrekkelig sterkt rasjonelt argument, basert på en slik epistemisk tillit til «sunn fornuft», som overbeviser oss om å akseptere vitenskapelige konklusjoner som strider mot «sunn fornuft».

Teorier som strider mot «sunn fornuft» har med andre ord bevisbyrden, og det er bare sunn fornuft å si det.

Mange vitenskapsdisipliner driver allerede med intelligent design

Du hevder at det er viktig å skille mellom intelligent design som en generell tilnærming til designdeteksjon og intelligent design som en teori. Hva er forskjellen, og hvorfor mener du at dette skillet er viktig?

Som en generell tilnærming til designdeteksjon er intelligent design ganske enkelt den vitenskapelige prosessen med å utlede design fra empiriske data, f.eks. via deteksjon av spesifisert kompleksitet. Som sådan er intelligent design allerede en integrert del av mange vitenskaper, for eksempel arkeologi, kryptografi, kriminalteknikk, rettsmedisin og SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence).


«Intelligent design-teori» refererer i utgangspunktet til anvendelsen av intelligent design i ovennevnte forstand på data fra de vitenskapelige feltene kosmologi og biologi. Hvis vi oppdager at intelligent design som en generell tilnærming til designdeteksjon gjelder for en lang rekke tilfeller og fysiske domener (noe jeg tror vi gjør), betegner «Intelligent Design Theory» et vitenskapelig forskningsprogram som tar tilstedeværelsen av både design og «blinde» naturlige prosesser (prosesser som i seg selv kan være et produkt av design) på alvor.1

Som biologen Jonathan Wells forklarer:

«På ett nivå er ID opptatt av å utlede fra bevisene om et gitt trekk ved verden er designet. . . . På et annet nivå fungerer ID som en «metateori» som gir et konseptuelt rammeverk for vitenskapelig forskning.

Ved å foreslå testbare hypoteser om trekk ved verden som har blitt systematisk neglisjert av eldre metateorier (som Darwins), og ved å føre til oppdagelsen av nye trekk, kan ID indirekte vise seg å være vitenskapelig fruktbar.»2

Jonathan Wells, PhD i biologi

Ifølge designteoretikeren Casey Luskin kommer ID med «en rekke testbare og vellykkede forutsigelser».3 For eksempel:

«Intelligent design-teoretikere har lenge argumentert mot ideen om at ikke-proteinkodende DNA er ubrukelig evolusjonært søppel, og har i stedet forutsagt at det har viktige biologiske funksjoner.

År etter år, i over et tiår, har det dukket opp nye bevis som avslører slike funksjoner og gir ID-forskerne rett.»4

Casey Luskin, PhD i geologi

Fremtiden til intelligent design

Intelligent design-bevegelsen har utviklet seg både i omfang og argumentasjon siden starten. Hvordan ser du for deg fremtiden for intelligent design?

På et vitenskapelig plan forventer jeg både at bevisene for design vil fortsette å hope seg opp på ulike områder, og at stadig mer forskning vil bli utført fra et design-teoretisk perspektiv.

På et filosofisk plan forventer jeg at debatten vil dreie seg om to ting. For det første, hvorvidt det er mulig å påberope seg den hypotetiske eksistensen av et multivers for å undergrave designslutninger. For det andre, hvorvidt det er mulig å akseptere teorien om intelligent design samtidig som man forfekter ulike ikke-teistiske svar på spørsmålet om hvilket verdensbilde som best forklarer bevisene for design i og/eller i kosmos.

Om Peter S. Williams

Sommeren 2023 utga filosof Peter S. Williams boken An Informed Cosmos: Essays on Intelligent Design Theory. Boken har et forord av Stephen C. Meyer (forfatter av Return of the God Hypothesis) ved Discovery Institute. Den utforsker både hva intelligent design (ID) er, samt begrunner hvorfor ID gir god mening.

Williams er både filosof og komponist, og jobber blant annet som høyskolelektor ved NLA Høyskolen Gimlekollen i Kristiansand.

Mer fra Peter S. Williams

Jeg intervjuet Williams i forbindelse med hans nyeste bok, og intervjuet finnes i fem deler. Dette var femte og siste del. Les de andre delene av intervjuet her:

En filosof forsvarer intelligent design – del 1

En filosof om intelligent design som vitenskap – del 2

Filosof: – Intelligent design er ikke kreasjonisme – del 3

Derfor tror han ikke lenger på teistisk evolusjon – del 4

Referanser

  1. Se Brian Miller, “Engineering Principles Explain Biological Systems Better than Evolutionary Theory” in Frederik van Niekerk and Nico Vorster ed’s. Science and Faith in Dialogue. AOSIS, 2023; David Snoke, “Systems Biology as a Research Program for Intelligent Design” BIO-Complexity 2014 (3):1–11; Jonathan Wells, “Using Intelligent Design Theory to Guide Scientific Research”; Jonathan Wells, “Do Centrioles Generate a Polar Ejection Force?” Rivista di Biologia / Biology Forum 98 (2005), pp. 71-96; Stephen C. Meyer, Signature In The Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design. San Francisco: San Francisco: HarperOne, 2010, “Appendix A: Some Predictions of Intelligent Design.” ↩︎
  2. Jonathan Wells, “Using Intelligent Design Theory to Guide Scientific Research” ↩︎
  3. Casey Luskin, “Science Stopper? Intelligent Design as a Fruitful Scientific Paradigm” https://evolutionnews.org/2022/05/science-stopper-intelligent-design-as-a-fruitful-scientific-paradigm/ ↩︎
  4. Casey Luskin, “Junk DNA’s ‘Kuhnian Paradigm Shift’”. Se Jonathan Wells, The Myth Of Junk DNA. Seattle, WA: Discovery Institute Press, 2011. ↩︎